คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธวัชชัย   บุญน้า ประธานกรรมการ
2 นางทับทิม   บุญน้า กรรมการ
3 นางสาวมานิตา  บุญมี กรรมการ
4 นางสายรุ้ง   หวานเหนือ กรรมการ
5 นางเดือนแรม  กลิ่นชะเอม กรรมการ
6 นางศศิธร   ปาลวัฒน์ กรรมการ
7 นางถวัลย์   พุทธา กรรมการ
8 นางสาวจรินทร์   ชูศรี กรรมการ
9 นายทวีศักดิ์   วชิรศักดาเดช กรรมการ
10 นายจรัญ   ปล้องอ้วน กรรมการ
11 นายณรงค์   ชูจันทร์ กรรมการ
12 นางสาวผุสดี   ฤกษ์อินทร์ กรรมการ
13 นางธนมาศ   คงขำ กรรมการ
14 นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
15 นางสาววัลภา  มาตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นางสาวปัญญารัตน์  คณะฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ