การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานแและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย