แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายข้อความนี้