โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ อบต.มุจลินท์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่ บ้าน  หมู่ที่  1 – 9  ตำบลมุจลินท์   เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  26 – 27  มีนาคม  2562