โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย การร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  โดยมีโรงเรียนวัดมุจลินท์  ชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย