โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองแก่บุคลากรในสังกัด ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  จิตอาสา  ประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง   เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์