โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2563  อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เด็กได้แสดงความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  ณ ที่ทำการ อบต.มุจลินท์