โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเด็ก เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียนวัดมุจลินท์ สถานีตำรวจภูธรท่าโขลง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์  ในการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม