โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ   โดยได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการ  เพื่อให้กำลังใจ และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562