โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 6 – 8  มีนาคม  2563  อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาชน และประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และรู้รักสามัคคี  โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและตะกร้อ  ณ  ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และสนามกีฬาโรงเรียนวัดมุจลินท์