การตั้งจุดคัดกรองป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบต.มุจลินท์  ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระดับตำบล  ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา  ในการตั้งจุดสกัด/จุดคัดกรอง  เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลมุจลินท์   เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา