โครงการ BIKE FOR HOPE “ปั่นเพื่อความหวัง”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อบต.มุจลินท์ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ อสม.และประชาชนตำบลมุจลินท์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อขอรับเงินบริจาคจากประชาชนตำบลมุจลินท์ เพื่อสนับสนุนโครงการ bike for hope … ปั่นเพื่อความหวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท่าวุ้งและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ในโอกาสนี้ อบต.มุจลินท์ ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ เป็นอย่างสูง ซึ่งยอดเงินได้รับบริจาค เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท โดยท่านนายก อบต.มุจลินท์และท่านกำนันตำบลมุจลินท์ ขอตัวแทนของประชาชนตำบลมุจลินท์ มอบเงินบริจาคให้แก่ท่านนายอำเภอท่าวุ้งเรียบร้อย