โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563    อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชน เห็นคุณค่า ความสำคัญและร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีไทย โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ