พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ   ระหว่างจังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, อำเภอท่าวุ้ง, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, มูลนิธิยุวพัฒน์  กับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   เพื่อดำเนินกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเ สริมสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัย