โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ   โดยได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้กำลังใจ และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมุจลินท์