กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเชิญชวน  “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”  ในวันพุธที่  16  ธันวาคม  2563  ณ ลานเอนกประสงค์ (อาคารโดม) สนามกีฬาพระราเมศวร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   ซึ่งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว