โครงการประชาคมหมู่บ้าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เรื่อง  การบริหารกิจการประปา พ.ศ……….  สำหรับใช้บังคับในการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เมื่อวันที่  21 – 23  ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9  ตำบลมุจลินท์