โครงการ อบต.พบประชาชน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2564  ในระหว่างวันที่  21 – 23  ธันวาคม  2563  โดยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาท้องถิ่น  และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ  เช่น  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันสาธารณภัย  การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นต้น