โครงการ อบต.พบประชาชน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2564  ในระหว่างวันที่  21 – 23  ธันวาคม  2563  เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ  เช่น  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันสาธารณภัย  การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นต้น