โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน)

โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน) หมู่ที่ 1 – 9  เพื่อให้ลำคลองสะอาด สามารถกักเก็บน้ำได้ การระบายน้ำได้ดี รักษาสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล