กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกข่วงวัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานพิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลพบุรี  หลักสูตร “การจักสานตะกร้าหวายเทียม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การสานตะกร้าหวายเทียม  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2564  นายธวัชชัย บุญน้า นายกอบต.มุจลินท์ ได้มอบหมายให้นางสาวถนัฐฐา  สมงาม  เลขานุการนายก อบต.ฯ เข้าต้อนรับ   นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์   แรงงานจังหวัดลพบุรี  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการครั้งนี้