การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน และการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2564

            เมื่อวันที่  2  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของหน่วยงาน  เพื่อมอบหมายงาน นโยบาย  ติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ให้เสนอปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะและ แนวทางแก้ไข  รวมถึงเรื่องต่างๆที่ต้องมีการชี้แจงให้ทราบ  เช่น  การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2564  ที่ได้จัดทำไว้

   

            ทั้งนี้  ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้
             – กิจกรรมอบรมให้ความรู้  เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยม แก่บุคลากร  ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยแจ้งให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ หรือนโยบายที่กำหนดไว้
              –  จัดทำประกาศมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต  โปร่งใส  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด” ,  ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในช่องทางต่างๆ เช่น  เว็บไซต์หน่วยงาน  บันทึกแจ้งเวียน  เป็นต้น