การมอบวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  นางอรพิน   จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนตำบลมุจลินท์ทุกครัวเรือน  ประกอบด้วย  เจลแอลกอฮอล์  ครัวเรือนละ 2 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์  ครัวเรือนละ 3 ขวด และหน้ากากอนามัย ครัวเรือนละ 3 กล่อง  และเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม 2564   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ และสมาชิกสภา อบจ.ลพบุรี  ได้ร่วมกันมอบวัสดุป้องกันโรคให้แก่ประชาชนตำบลมุจลินท์  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019