ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 – 4 (สายพนังกั้นน้ำ)

อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 – 4  กว้าง 4 เมตร ยาว 528 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,112  ตารางเมตร  งบประมาณที่ดำเนินการ  1,170,000  บาท