โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)

อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง  อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. เจ้าหน้าที่รพ.สต.มุจลินท์  อาสาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนตำบลมุจลินท์  ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า)  เพื่อให้ประชาชนในตำบลมุจลินท์ทุกคนได้รับหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ไว้สำหรับป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019