โครงการ big cleaning day

อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการ big cleaning day  เพื่อร่วมกันรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ลดการทิ้งขยะ และรักษาความสะอาด เพื่อให้ชุมชน ถนนหนทาง สถานที่สาธารณะ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาดให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และ สนองรับนโยบายของรัฐบาล