จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564  อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)