ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จิตอาสาพระราชทาน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.มุจลินท์  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ให้บริการทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ก่อนดำเนินการเปิดเรียน  เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)