กิจกรรม big cleaning day

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมกับสมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  พนักงาน อบต.มุจลินท์  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  และประชาชนจิตอาสาตำบลมุจลินท์  ร่วมกันทำกิจกรรม  big cleaning day  จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ  ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสายหลัก และบริเวณรอบๆ อาคารที่ทำการ อบต.มุจลินท์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28  กรกฎาคม  2564  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันด้านจิตอาสา เพื่อสังคม  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด