กิจกรรม big cleaning day

วันที่  7  ธันวาคม  2564   อบต.มุจลินท์ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลมุจลินท์   ร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day    ทำความสะอาด  เก็บกวาดขยะ  ตัดแต่งกิ่งไม้  บริเวณวัดมุจลินทร์  เพื่อขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาด อย่างยั่งยืน  เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน และมีการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ วัด และประชาชนในพื้นที่