กิจกรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่  2  ธันวาคม  2564   นางสาวศิริทิพย์   นิยมศิลป์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้รับคะแนน  97.08  คะแนน   ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA