การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่  10  มกราคม  2565   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2565    เพื่อให้นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   โดยไม่มีการลงมติ  และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม