โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว  เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนถนนสายหลักและสายรองต่างๆ มีจำนวนมาก จากสถิติที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล จะสูงกว่าช่วงเวลาปกติ  2 – 3 เท่า สาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บ เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การเมาสุราขณะขับรถ การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ขึ้น ระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2564  – 4  มกราคม  2565   โดยบูรณาการการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนสายหลักร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ สถานีตำรวจภูธรท่าโขลงและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมุจลินท์  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว  และลดพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย  เป็นต้น