การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่  และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    ทั้งนี้  ได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด”   จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน   และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อบต.มุจลินท์ ได้ยึดถือ และปฏิบัติ