การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

              นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   โดยร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ร่วมปฏิญาณตน และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม  และทัศนคติที่ดี  ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อบต.มุจลินท์  ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นไปตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล    ทั้งนี้  ได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด”   จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน  และกิจกรรมอื่นๆ  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยให้บุคลากรในสังกัด อบต.มุจลินท์ ได้ยึดถือ และปฏิบัติต่อไป