การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

วันที่  25  ตุลาคม  2564    นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โดยแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเอกฉันท์