การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

วันที่  25  ตุลาคม  2564    นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   (ตามคำสั่งที่ 71/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  และคำสั่งที่ 162/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564)  ครั้งที่ 3/2564   ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล และมีบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการ  และผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้น  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ รวมทั้งได้พูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย   และการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น