การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันที่  20  มกราคม  2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 33/2565  ลงวันที่  20  มกราคม  2565)  ครั้งที่  1/2565  ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และมีบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการ  และผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย  โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ  , รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ , การนำเสนอแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และได้เห็นชอบ แผนงาน/โครงการ จำนวน 16 โครงการ    ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   แต่งตั้งขึ้น  เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น  องค์กร หรือกลุ่มประชาชน  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กร หน่วยงานต่างๆ