กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

           องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม  และปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส   โดยมีกิจกรรมต่างๆ   เช่น  การจัดทำมาตรการต่างๆ  , จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน , การนำ 10 ข้อคิดจากรัฐบุรุษไทย มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน , กิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตรคิว ในการให้บริการประชาชน ,  กิจกรรมไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เป็นต้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • จัดทำมาตรการต่างๆ เช่น  ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์“สุจริต  โปร่งใส  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”  แลประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • การนำ 10 ข้อคิดจากรัฐบุรุษไทย มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  • กิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตรคิว ในการให้บริการประชาชน
  • มีการประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  โดยจัดทำป้ายรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง