การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

      เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  10.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   นายมนชัยต์  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วตำบลมุจลินท์  ได้มอบนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จำนวน 25 คน ในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  
          โดยมีวัถตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มีค่านิยม  และทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน   และปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสตามประมวลจริยธรรม