การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2565

                เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยมีสาระสำคัญในการประชุม  ดังนี้

 • แจ้งนโยบายการบริหารงาน ของผู้บริหาร
 • รายงานผลการติดตามสถานการณ์โควิด 19  เช่น  จำนวนผู้ป่วย  ผู้กักตังเสี่ยงสูง  การให้ความช่วยเหลือ  รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ
 • รายงานความคืบหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานผลการขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  โดยมีการปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
 • รายงานการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินการตามมาตรการ (สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการขออนุญาตยีมทรัพย์สิน  และอื่นๆ)
 • ผู้บริหารได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  โดยแจ้งให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในประกาศต่างๆ  ดังนี้
   • ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No  Gift Policy)
   • ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”
   • ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริจและประพฤติมิชอบ
   • ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • รายงานปัญหาอุปสรรต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง

                    ทั้งนี้  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรการต่างๆในประกาศอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ซึ่งในปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีผลการประเมิน ITA  อยู่ในระดับ AA   จึงได้อยากให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ขององค์การบริหารส่นตำบลมุจลินท์   รักษาระดับผลการประเมิน ในปีงบประมาณ  2565 ให้คงอยู่ในระดับ AA  โดยผู้บริหารได้ห้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ  เพราะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ ของหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้นไป