กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวันที่  5  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ให้แก่  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตำบลมุจลินท์  ประจำเดือน เมษายน 2565  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์