รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องใน “การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี