กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)    โดยมีสัดส่วนประชาคมและประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาความต้องการ  ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี