กิจกรรมการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้

วันที่  13  มิถุนายน  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอท่าวุ้ง (ศพจ.อ.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ติดตาม พูดคุย และมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ จำนวน 8 ครัวเรีอน โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน