การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

วันที่  25  พฤษภาคม  2565    นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   (ตามคำสั่งที่ 14/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565)  ครั้งที่ 1/2565   ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล และมีบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการ  และผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นเอกฉันท์  และได้พูดคุย รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป