กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายให้แก่ อบจ.ลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ถ่านนาฬิกา  ขวดยาฆ่าแมลง  กระป๋องสเปรย์  ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์เป็นประจำทุกเดือน   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป   และองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เก็บรวบรวม  เพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  นำไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป