การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

วันที่  29  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA)  ประจำปี  2565   จำนวน  5  ด้าน   ได้แก่  ด้านที่  1  การบริหารจัดการ /  ด้านที่  2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  /  ด้านที่  3  การบริหารงานการเงินและการคลัง  /  ด้านที่  4  การบริการสาธารณะ  และด้านที่  5  ธรรมาภิบาล   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง