โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงาน อบต.มุจลินท์   จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์  โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์