โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงาน อบต.มุจลินท์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเด็ก เยาวชน ไม่เป็นทาสของยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์และสถานีตำรวจภูธรท่าโขลง