กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฎาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565   อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565   โดยนายมนต์ชัย บุญน้า   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เป็นประธานเปิดโครงการ  พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรักษา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี