โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่  9  สิงหาคม  2565   อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ได้ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ  สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้สูงอายุในพื้นที่  โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์