โครงการถนนแคยู (Care You) ถนนกินได้ ไร้สารพิษ พิชิตมะเร็ง

วันที่ 20 กันยายน 2565  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมโครงการถนนแคยู ถนนกินได้ ไร้สารพิษ พิชิตมะเร็ง โดยการปลูกต้นแคบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ตำบลมุจลินท์